Regulamin GPR

  Załącznik  nr 1  do Uchwały  nr 1/05/2017 r.
z dnia 10 maja 2017 roku
Zarządu Fundacji  ANIKAR

Regulamin

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR – w dalszej części Regulaminu zwaną Grupą jest jednostką powołaną przez Fundację ANIKAR w oparciu o Statut Fundacji ANIKAR i ogólne przepisy prawa, zwłaszcza Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, w szczególności zaś w zakresie zapisów o społecznych jednostkach ratowniczych.
 2. Grupa jest jednostką podległa Zarządowi Fundacji ANIKAR 

§ 2.

Celem istnienia Grupy jest realizacja celów Fundacji ANIKAR zawartych w jej Statucie:


„Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rehabilitacji, w tym rehabilitacji naturalnej, aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej.”

poprzez:

 1. Niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 2. Działalność w zakresie ochrony zdrowia,
 3. Ratownictwo i ochronę ludności,
 4. Ochronę i promocję zdrowia,
 5. .

§ 3.

 1. Realizując wyznaczone cele Grupa  przyjmuje w swe szeregi członków, którzy pełnią zadania na rzecz Grupy społecznie i nieodpłatnie.
 2. Członkowie grupy dzielą się na:
 3. Kandydatów
 4. Członków rzeczywistych
 5. Członków wspierających

§ 4.

 1. Kandydatem może być osoba pełnoletnia, przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Grupy na wniosek naczelnika Grupy lub jego zastępców.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie składając deklarację Kandydat uiszcza jednorazowe wpisowe, którego wysokość ustala Zarząd Fundacji ANIKAR. Uzyskane z tego tytułu środki są przeznaczone na działalność statutową Grupy
 3. Staż kandydacki trwa od 3 do 6 miesięcy.

§ 5.

 1. Członkiem rzeczywistym może być osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie,  po odbyciu stażu kandydackiego.
 2. Podczas stażu kandydackiego kandydat musi zaliczyć program szkoleniowy ustalony przez Zarząd Grupy, a następnie ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – zwany dalej  KPP.
 3. W przypadkach szczególnych za zgodą Zarządu Grupy  nowo przyjmowany członek może być zwolniony ze stażu kandydackiego.

§ 6.

 1. Przed wstąpieniem w poczet Członków rzeczywistym  Grupy niezbędne jest złożenie deklaracji oraz podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją ANIKAR.
 2. Nowe członkowstwo musi być poparte przynajmniej przez jednego aktualnego członka Grupy.
 3. Członkostwo w Grupie nabywa się na Wniosek Naczelnika lub jego zastępców po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Grupy
 4. Posiada stan zdrowia umożliwiający działania ratownicze zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie składający deklarację uiszcza jednorazowe wpisowe, którego wysokość ustala Zarząd Fundacji ANIKAR. W przypadku wpłaty wpisowego podczas stażu kandydackiego opłat ta nie jest pobierana po raz drugi. Uzyskane z tego tytułu środki są przeznaczone na działalność statutową Grupy.

§ 7.

Członek rzeczywisty Grupy ma obowiązek:

 1. Spieszyć z pomocą wszystkim, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowotnego w wyniku nagłego zdarzenia zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy ratowników, nie przekraczać posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
 2. Brać czynny udział w działaniach Grupy, w tym działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, ratowniczych  zlecanych oraz organizowanych samodzielnie przez Grupę.
 3. Brać czynny udział w zabezpieczeniach medycznych i obstawach realizowanych przez Grupę
 4. Dbać o dobre imię Fundacji ANIKAR i Grupy, zwłaszcza przez szacunek do munduru i oznak Grupy oraz przez postawę godną ratownika i członka Grupy.
 5. Przestrzegać zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i Statucie Fundacji ANIKAR.
 6. Zgłębiać wiedzę dotyczącą ratownictwa.
 7. Zdobywać i utrwalać umiejętności służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.
 8. Dbać o sprzęt i środki należące do Grupy, a w wypadku poniesienia szkody materialnej przez Grupę z powodu ewidentnej winy jej członka, ma obowiązek naprawienia szkody bądź uregulowania kosztów poniesionych na jej naprawienie.
 9. Brać udział w szkoleniach wyjazdowych i manewrach Grupy oraz Fundacji ANIKAR
 10. Wypełniać sumiennie polecenia osób dowodzących działaniami Grupy.
 11. Opłacać składkę członkowską Grupy – Wysokość składki określa Zarząd Grupy uchwałą, nie częściej niż raz w roku.

Zarząd Grupy może zwolnić z opłacania składek Członka, który w ocenie Zarządu w sposób wybitny i ponad przeciętną realizuje obowiązki wynikłe z przynależności do Grupy.

§8.

Członek rzeczywisty  Grupy ma prawo do:

 1. Posiadać legitymację Grupy;
 2. Nosić odznakę Grupy;
 3. Posługiwać się umundurowaniem  Grupy;
 4. Używać sprzętu, jakim dysponuje Grupa do działań w ramach obowiązków w Grupie;
 5. Korzystać z innych możliwości, jakie daje członkostwo w Grupie.

§ 9.

Kandydat może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu Grupy, jeżeli:

 1. Bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków regulaminowych,
 2. W okresie stażu kandydackiego nie nabył kwalifikacji ratowniczych,
 3. Zalega z opłaceniem składek trzy miesiące,
 4. Zarząd Grupy odmówił kandydatowi nadania członkostwa rzeczywistego.

§ 10

Skreślenie z listy Członków rzeczywistych Grupy  następuje:

 1. Po złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Grupy,
 2. Poprzez wykluczenie z Grupy przez Zarząd Grupy, które następuje:
  1. Za działalność sprzeczną ze Regulaminem Grupy,
  1. Za notoryczne nieusprawiedliwione opuszczanie spotkań i działań Grupy,
  1. Za rażący brak dyscypliny i lekceważenie poleceń przełożonych,
  1. Za brak postępów w zdobywaniu wiedzy.
  1. Działanie na szkodę Grupy lub jej wizerunku.
  1. Brak opłacania składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesiące.
 3. W przypadku rozwiązanie porozumienia o współpracy z Fundacją ANIKAR.

§ 11.

Zmiana statutu Członka rzeczywistego na Członka  wspierającego następuje na podstawie Uchwały Zarządu Grupy w przypadku:

 1. Braku udziału Członka rzeczywistego w działaniach opisanych w § 7. Ust. 2,3 i 9 przez okres co najmniej dwóch miesięcy.
  1. W przypadku zmiany statusu Członka rzeczywistego na wspierającego Naczelnik Grupy jest zobowiązany do wykreślenie z rejestru Wojewody członka, którego status został zmieniony w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
  1. Zmiany statusu Członka rzeczywistego nie stosuje się w stosunku do osoby, która przedstawiła na piśmie Zarządowi Grupy  powód uniemożliwiający realizacji działań opisanych w ust. 1 , a Zarząd Grupy wyraził na to zgodę.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością i popierająca cele Grupy.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Grupy na wniosek naczelnika Grupy lub jego zastępców.
 3. Członkiem wspierającym staje się Członek rzeczywisty co do którego stosuje się zapisy § 11

§ 13

Członkowie wspierający są obowiązani do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Grupy i uchwał władz,
 2. Regularnego opłacania składek,
 3. Aktywnego uczestniczenia i pomocy przy realizacji  statutowych zadań, w miarę swoich możliwości nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w szkoleniach realizowanych wewnętrznie przez Grupę,
 2. Uczestnictwa w innych akcjach realizowanych przez Grupę nie będących działaniami ratowniczymi,
 3. Uczestnictwa w zebraniach i wyjazdach grupy.

§ 15

Członek wspierający może zostać skreślony z listy członków przez Zarząd Grupy, jeżeli pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłacaniem składek ponad pół roku lub wykazuje brak zainteresowania i nie uczestniczy w działaniach grupy w okresie co najmniej jednego roku.

Rozdział II

Ustrój Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR

§ 16.

 1. Pracami Grupy  Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR kieruje Naczelnik, który stoi na czele Zarząd Grupy – zwany w treści Zarządem Grupy.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
 3. Naczelnik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR
 4. Dwóch Zastępców Naczelnika
 5. Sekretarz
 6. Skarbnik

 powoływanych i odwoływanych uchwałą Zarządu Fundacji ANIKAR.

 • Naczelnikiem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i przebyty kurs KPP lub posiadająca wykształcenie medyczne.
 • Zastępcą naczelnika może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i przebyty kurs  KPP lub posiadająca wykształcenie medyczne.
 • Sekretarzem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie.
 • Skarbnikiem  Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie.
 • Zarząd  Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR powoływany jest na okres kadencji która trwa 4 lata.
 • Kadencja każdego z członków Zarządu ustaje w przypadku:
 • Końca okresu wskazanego w ust.7
 • W przypadku śmierci
 • W przypadku rezygnacji
 • W drodze odwołania na wniosek Naczelnika Grupy lub pozostałych Członków Zarządu Grupy  w przypadku :

– działania na szkodę Grupy

– działania niezgodnego z Regulaminem Grupy

– działa niezgodnego ze Statutem Fundacji ANIKAR

– utratą zaufania przez Członków Zarządu Grupy

                   –  brakiem działań wskazanych w § 7

e.  W drodze odwołania przez Zarząd Fundacji ANIKAR w każdym czasie na podstawie Uchwały Zarządu.

            f.   Utraty członkowstwa w Grupie lub rozwiązania porozumienia o współpracy z Fundacją ANIKAR 

 • Wszelkie decyzje w ramach wewnętrznych Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR podejmuje Zarząd  Grupy, zwyczajną większością głosów.
 • Do obowiązków Zarządu Grupy należy między innymi:
 • Ustalenie  rocznej składki członkowskiej
 • Prowadzenie dokumentacji Grupy
 • Rozpatrywanie wniosków członków i kandydatów
 • Organizacja ćwiczeń i zabezpieczeń
 • Pisanie sprawozdań oraz dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania Grupy
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej Grupy
 • Wykluczanie członków grupy
 • Grupę na zewnątrz reprezentuje Naczelnik, lub pod jego nieobecność jego zastępcy.
 • Zarząd Grupy oraz Naczelnika w swych działaniach może wspomagać Lekarz Koordynator Medyczny Grupy (w przypadkach szczególnych powołana Pielęgniarka lub Ratownik Medyczny, która/y pod nieobecność Lekarza Koordynatora Medycznego Grupy  automatycznie staje się  koordynatorem medycznym Grupy.)
 • Na czele każdej sekcji stoi dowódca sekcji powołany przez Zarząd Grupy na okres trwania kadencji Zarządu Grupy.
 • Dowódcą sekcji może być osoba, która posiada niezbędne kwalifikacje :
  • Dowódca sekcji Ratowniczej powinien mieć wykształcenie medyczne ( ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz ), lub ratownik KPP, jeśli Grupa nie dysponuje żadnym zawodowym medykiem.
  • Dowódca Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej powinien mieć ukończony i aktualny kurs KPP oraz inne udokumentowane kwalifikacje wskazujące na osobiste zaangażowanie w zakresie realizacji poszukiwań np. Nawigatora, Przewodnika psa itp.
  • Dowódca Sekcji Ratownictwa Drogowego powinien mieć ukończony i aktualny kurs KPP posiadać tytuł  Instruktora Ratownictwa Drogowego PZM lub równorzędny innej organizacji, lub być zawodowo związany z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego lub Ratownictwem Drogowym.
  • Dowódca Sekcji Ratownictwa Specjalnego powinien mieć ukończony kurs w zakresie Ratownictwa np. podstawowy OSP lub PSP , lub posiadać inne przydatne kwalifikacje np. Instruktora Nurkowania, Wspinaczki, Ratownictwa  lub inne techniczne, którego wiedza i doświadczenie pozwala na kierowanie sekcją , oraz mieć ukończony i aktualny  kurs KPP

§ 17

Grupę Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR tworzą cztery sekcje:

 1. Sekcja Ratownicza
 2. Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza
 3. Sekcja Ratownictwa Drogowego
 4. Sekcja Ratownictwa Specjalistycznego

§ 18.

Skład osobowy Grupy Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR tworzą:

 1. Kandydaci na Ratowników  
 2. Ratownicy
 3. Ratownicy Medyczni , Pielęgniarki
 4. Lekarze
 5. Kierowcy i technicy.
 6. Przewodnicy z psami

§ 19.

 1. Każdy z ratowników który bierze udział w bezpośrednich działaniach powinien mieć aktualne  zaświadczenie o przebytym KPP.
 2. Brak aktualnego zaświadczenia KPP nie pozbawia otrzymanego stopnia, jednak do czasu uzyskania recertyfikacji pozbawia możliwości udziału w działaniach ratowniczych Grupy, nie pozbawia jednak możliwości udziału w szkoleniach oraz innych działaniach wewnętrznych i zewnętrznych nie będących akcjami ratowniczymi.
 3. Ustęp 1 i 2  nie dotyczy osób z wykształceniem medycznym jak również kierowców, oraz techników i przewodników psów do udziału w akcjach ratowniczych w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Rozdział III

Działania edukacyjne, prewencyjne, usługowe i charytatywne

§ 20

Grupa prowadzi działalność edukacyjną na zewnątrz poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, kursów i pokazów. W stosunku do podmiotów użyteczności publicznej oraz działających charytatywnie Grupa może realizować swoje działania nieodpłatnie. W wypadku działalności komercyjnej podmiotu zlecającego, Grupa realizując zadania statutowe, czyni to odpłatnie. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone są w całości na rozwój Grupy i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

§ 21

Grupa prowadzi działalność prewencyjną w postaci organizowania zabezpieczeń medycznych imprez sportowych, kulturalnych, przemarszów, przejazdów i tym podobnych. W wypadku działalności komercyjnej podmiotu zlecającego, Grupa realizując zadania statutowe, czyni to odpłatnie. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone są w całości  na rozwój Grupy i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

§ 22.

Grupa może prowadzić również odpłatne usługi dla ludności, firm ,instytucji oraz dla jednostek ochrony zdrowia w postaci transportu osób leżących oraz innych usług w ramach działalności statutowej odpłatnej. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone są w całości na rozwój Grupy i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

§ 23.

Grupa prowadzi działalność charytatywną, która skierowana jest bezpośrednio do osób potrzebujących. W ramach tej działalności może nieodpłatnie świadczyć usługi. Oprócz tych działań Grupa może prowadzić wszelkiego typu działania mające na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierać podmioty im pomagające. W tym celu Grupa organizuje zbiórki, świadczy pomoc w transporcie i inną. 

§ 24

 1. Wszelkie działania prowadzone przez Grupę o charakterze odpłatnym są działaniami mającymi na celu pokrycie wydatków na bieżącą działalność Grupy w tym zakup sprzętu i pokrycie kosztów jego eksploatacji oraz pokrycia całości lub części kosztów szkolenia członków Grupy. Działania opisane w rozdziale III nie mają charakteru działalności gospodarczej i z zebranych środków nie mogą być wypłacane pensje dla członków Grupy.
 2. Dla prawidłowego realizowania zadań wynikających z Regulaminu Grupy dopuszcza się wynajmowanie odpłatne sprzętu i ludzi w przypadku wystąpienia braków w sprzęcie oraz stanie osobowym Grupy.
 3. Grupa nie prowadzi odrębnej od Fundacji ANIKAR dokumentacji finansowej, a wszelkie działania wymagające nakładów finansowych muszą być ustalane każdorazowa z Zarządem Fundacji ANIKAR.
 4. Za prawidłowy obrót dokumentacją i finansami Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Grupy, który ma obowiązek dokonywania miesięcznych sprawozdań z tytułu posiadanych środków i dokumentów.
 5. Dokumenty finansowe – np. Faktury muszą być przekazywane do księgowości Fundacji ANIKAR w terminie 14 dni od ich otrzymania.   

Rozdział IV

Działania ratunkowe

§ 25.

Najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności członków Grupy jest prowadzenie akcji ratunkowych. Udział w akcjach ratunkowych jest obowiązkowy dla wszystkich członków Grupy za wyjątkiem Koordynatora Medycznego oraz osób którym aktualnie sytuacja losowa uniemożliwi dojazd w wyznaczonym czasie.

§26.

Grupa utrzymuje nieustanny stan gotowości do działania na wezwanie służb ratunkowych. Stan gotowości stawiennictwa Grupy na wezwanie PRM  na terenie m.st. Warszawy to maksymalnie 5 godzin.

§27.

Akcje ratunkowe prowadzone są:

 1. Z własnej inicjatywy, gdy w obecności zespołów Grupy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby poszkodowanej.
 2. Na zlecenie dyspozytora PRM.
 3. Na zlecenie innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie operacyjnym Grupy w szczególności straży pożarnej i policji.
 4. Podczas zleconych zabezpieczeń medycznych w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami

Wszelkie podejmowane Akcje Ratunkowe Grupy musi być zgodna z  Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku oraz obowiązującymi rozporządzeniami i innymi ustawami wskazującymi na zakres uprawnień i obowiązków w związku z prowadzoną akcją ratunkową.

§ 28.

Dla prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Grupy zostanie określona siatka kontaktów, na którą rozsyłane będą powiadomienia z numeru alarmowego zgłoszonego do PRM

§ 29.

Dotarcie na miejsce zdarzenia odbywa się poprzez użycie pojazdów Grupy jak również w sytuacjach losowych pojazdami własnymi.

§ 30.

W czasie trwania akcji ratunkowej wszyscy członkowie Grupy:

 1. Są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  1. Są zobowiązani do stosowania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą procedur ratunkowych przewidzianych do danego zdarzenia.
  1. Są zobowiązani do dbałości o sprzęt i pojazdy, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
  1. Muszą bezwzględnie zachować dyscyplinę i podległość służbową zarówno wewnątrz zespołów, jak również w stosunku do kierujących akcją z ramienia służb państwowych.

§ 31.

Po powrocie z akcji ratownicy zdają sprzęt i informują dowódców o uwagach dotyczących sprzętu, pojazdów i umundurowania oraz wymieniają z nim uwagi dotyczące samych działań. Dowódcy sekcji  sporządzają bądź uzupełniają dokumentację dotyczącą działań, przekazują swoje uwagi Naczelnikowi.

§ 32.

Obowiązkiem wszystkich ratowników jest natychmiastowe doprowadzenie do stanu gotowości użytego w akcji sprzętu.

§ 33.

 1. Zakończenie działań następuje po przekazaniu informacji i dokumentacji Naczelnikowi, który następnie wydaje polecenie zakończenia działań i rozejścia się.
 2. W przypadku działań z własnej inicjatywy lub podczas zabezpieczeń i innych imprez w której uczestniczą ratownicy Grupy, każdorazowo po zaistnieniu sytuacji, w której niezbędna była interwencja należy sporządzić dokumentację zawierającą podstawowe dane poszkodowanego, opis zdarzenia oraz podjęte działania i przekazać ją w terminie 7 dni Sekretarzowi Grupy

Rozdział V

Mundur Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR

§ 34.

Członkowie Grupy noszą mundur ratowniczy. Każdy z nich ma obowiązek troszczyć się o cześć i szacunek dla munduru, nosić go z dumą i należną kulturą. Wszelkie zachowania wykraczające przeciwko czci dla munduru będą bezwzględnie karane.

§ 35.

 1. Mundur Grupy pełni funkcję ochronną oraz identyfikującą.
 2. Używanie munduru jest ograniczone do określonych sytuacji i możliwe jedynie przez uprawnione osoby.
 3. Używanie munduru przez osoby nieuprawnione oraz nadużywanie go przez członków Grupy jest ścigane jest na podstawie Kodeksu Wykroczeń.

§ 36.

 1. Mundur Grupy Ratowniczej tworzy:
 2. Bluza w kolorze czerwono – czarnym
 3. Spodnie w kolorze czarnym
 4. Koszulka czerwona t-shirt bądź polo
 5. Buty ratownicze, bhp lub motocyklowe w kolorze czarnym 
 6. Opcjonalnie czapka ratownicza z daszkiem (lato) lub ocieplana (zima) lub kask ochronny 
 7. Kombinezon w kolorze czerwono -czarnym
 8. Opcjonalnie kamizelka taktyczna w kolorze czerwonym lub czarnym.
 • W czasie działań na zlecenie PRM lub zabezpieczeń medycznych mundurem służbowym staje się ubranie typu Fluo (zgodne z Ustawą o PRM i Rozporządzeniami) – lub jego elementy z emblematami potwierdzającymi przynależność do Grupy o treści  „Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR” lub „GPR ANIKAR”   oraz  „ Ratownik” lub „Ratownik Medyczny”  „Pielęgniarka” „Przewodnik Psa” „Kierowca” – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Kierowcy i motocykliści którzy na miejsce zdarzenia najeżdżają przypadkowo i udzielają pierwszej pomocy powinni być wyposażeni w kamizelki „Fluo” z emblematami potwierdzającymi przynależność do Grupy o treści  „Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR” lub „GPR ANIKAR”   oraz  „ Ratownik” lub „Ratownik Medyczny”  „Pielęgniarka” „Przewodnik Psa” „Kierowca” – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

§ 37.

Na elementach munduru umieszcza się obowiązkowo:

 1. Godło Grupy – na przedniej stronie lub na rękawie bluzy mundurowej, kombinezonu, koszulki oraz kamizelki taktycznej.
 2. Emblemat treści  „Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR” lub „GPR ANIKAR”.
 3. Emblemat „Ratownik” , „Ratownik Medyczny”,  „Pielęgniarka”, „Przewodnik Psa”, „Kierowca” – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Dodatkowo :

 • imiennik oraz identyfikator, który umieszcza się w sposób nie przeszkadzający w identyfikacji właściwej funkcji w zespole.

§ 38.

Wszelkie odstępstwa od przyjętych zasad umundurowania muszą uzyskać zgodę Zarządu Grupy.

Rozdział VI

Odznaczenia, nagrody i kary

§ 39.

Członkowie Grupy, którzy pełnią swoją służbę z pełnym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz drugiego człowieka cieszą się szacunkiem i uznaniem ze strony Zarządu oraz pozostałych członków Grupy. Znakiem tego szacunku jest udzielanie pochwał i nadawanie odznaczeń i nagród.

§ 40.

Osoba, która nie jest członkiem Grupy, a zasłużyła się na jej rzecz poprzez wsparcie organizacyjne, finansowe czy osobowe, może być uhonorowana przyznaniem elementów umundurowania w postaci bluzy mundurowej bądź dyplomem uznania.

§ 41.

Za rażące uchybienia w stosunku do regulaminu, przekroczenie uprawnień i kwalifikacji  członek Grupy podlega karom, które nakłada Naczelnik po rozpatrzeniu przez Zarząd Grupy. Kara wydana przez Naczelnika może przyjąć formę w zależności od oceny wagi uchybienia:

 1. Ustnego upomnienia. 
 2. Nagany z wpisaniem do akt.
 3. Zawieszenia na czas określony w prawach członka Grupy.
 4. Nakazania wykonania określonych prac.
 5. Zakazu posługiwania się umundurowaniem i jego elementami.
 6. Skreśleniem z listy członków Grupy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 42.

W sprawach dotyczących podejmowania działań ratowniczych Grupę obowiązują przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wydanych do niej rozporządzeń.

§ 43.

W sprawach nie uregulowanych tym Regulaminem mają zastosowania zapisy Statutu Fundacji ANIKAR  oraz ogólne przepisy prawa.