STATUT

Fundacji pod nazwą  ANIKAR, działającej na podstawie ustawy  z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.1991 r. Nr 46, poz.203)   i ustawy  z 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz.873) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Fundacja pod nazwą ANIKAR  zwaną w dalszej treści „Fundacją”  ustanowiona przez Michała Lipowskiego i Annę Lipowską zwanymi w dalszej treści „Fundatorami”,    aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Jacka Kukulskiego w Warszawie dnia 6 lipca 2012 r., repertorium A nr 2218/2012

2. Fundatorzy wnoszą wkłady, jako kapitał założycielski Fundacji.

Art. 2

 Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 3

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa .
2.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza obszar województwa mazowieckiego.

3.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. – zarówno  na obszarze Unii Europejskiej  jak i w państwach lub organizacjach znajdujących  się poza tym obszarem

4.Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

Art. 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w Art. 7  Statutu Fundacji.

3. Działalność Fundacji ma charakter non-profit, a osiągane nadwyżki przychodów nad całkowitą sumą kosztów przeznaczane będą wyłącznie na realizację celów statutowych.

4. Koszty własne Fundacja pokrywa z przychodów.

Art. 6

1. Fundacja używa okrągłej pieczątki z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego,

3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je  wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji obranych celów  przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 Art. 7

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rehabilitacji, w tym rehabilitacji naturalnej, aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Art. 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.  prowadzenie terapii naturalnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych na terenie całego kraju  

b.  zakup urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji,

nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich instytucjom, których zadaniem jest

prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i rehabilitacji oraz edukacji w tym zdrowotnej i medycznej  – w zakresie celu Fundacji

c.  prowadzenie programów rehabilitacyjnych, medycznych i edukacyjnych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami

d.  udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu oraz rehabilitacji osób, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

e.  udostępnianie specjalistycznego transportu w tym transportu medycznego z zespołem medycznym osobom niepełnosprawnym oraz innym osobom poszkodowanym, których przypadki mają charakter szczególny.

f.  prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej, ratownictwa medycznego, z  uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń w tym  kataklizmów,

g. aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,

h. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych z  udziałem ludzi niepełnosprawnych, a zwłaszcza wycieczek i rajdów nizinnych i górskich, spływów kajakowych oraz obozów letnich i zimowych
i.  organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych terapii zajęciowej i hipoterapii, wspinaczki skałkowej, zajęć pływackich w tym żeglarstwa i nurkowania oraz fizjoterapii

j.  prowadzenie placówek rehabilitacyjnych w systemie ochrony zdrowia,

k. prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie

edukacji medycznej i ratownictwa medycznego,

l.  przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu

Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i

seminariów w zakresie tego celu,

ł. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

m.  upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji w zakresie objętym celem Fundacji,

n.  wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących

dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji,

o. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli różnych środowisk,

2.Realizując cele określone w ust. 1 Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych oraz wspieranie inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki  oraz rozwoju krajoznawstwa i ruchu sportowo-turystycznego.

Art. 9

1. Dla osiągnięcia  zakładanych celów Fundacja może:

a. zatrudniać pracowników bądź korzystać z innych form współpracy opartych na zasadach prawa cywilnego.

  1. korzystać z pracy  wolontariuszy.
  2. korzystać z  umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia, a także w szczególnych wypadkach  leasingu.

2. W celu prowadzenia działalności statutowej, zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych w wysokości nie wyższej niż określona w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873)

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK, DOCHODY FUNDACJI, SPONSORZY

Art. 10

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie  1. 500,- /słownie: jeden tysiąc pięćset / złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości  nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z kapitału założycielskiego oraz z przychodów uzyskiwanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,

b. dotacji, datków i subwencji, środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (w tym środków funduszy strukturalnych i z programów wspólnotowych);

c. dochodów uzyskiwanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację przy udziale mediów i /lub innych osób,

d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

e. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

f.  dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

g. aukcji Internetowych

h. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji o ile w toku działania Fundacji będzie

prowadzona.

Art. 11

1. Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki, które wspierają działalność Fundacji w formie darowizn środków pieniężnych i subwencji, dotacji, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych – zwanymi w dalszej treści „Sponsorami”,   

2 Sponsor może zastrzec sobie anonimowość

3 Sponsor może wskazać cel, na który – w ramach programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.

4. Sponsorzy mogą korzystać  z przywilejów podczas imprez organizowanych przez Fundację i na terenie jej obiektów, a także z różnych form nieodpłatnej promocji i reklamy, świadczonych przez Fundację przy okazji jej działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych przez Zarząd Fundacji.

5. Zarząd Fundacji może orzec wygaśnięcie uprawnień i przywilejów, o których stanowią postanowienia  ust. 4, oraz Art.26 ust.5  jeżeli sponsor podjął działania sprzeczne z celami statutowymi Fundacji albo godzące w jej dobro.

Art. 12

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną i odpłatną  działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. ochrony i promocji zdrowia;

2. ratownictwa i ochrony ludności;

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Art. 13

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji tych celów oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą .

2. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.
3. Uchwała Zarządu, o której stanowi ust. 2, powinna określać formę oraz szczegółowy zakres i przedmiot działalności gospodarczej.
4. Podejmując uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej Zarząd Fundacji jest  
zobowiązany wydzielić na ten cel środki majątkowe, których wartość nie może być 
mniejsza niż jeden tysiąc złotych.

5. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest według zasad obowiązujących podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi.

6. Do prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd może tworzyć wyodrębnione
organizacyjnie i majątkowo Zakłady.
7. Zakres działania zakładu oraz uprawnienia i obowiązki jego kierownika określa regulamin organizacyjny zakładu, ustalany przez Zarząd Fundacji

Art. 14

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami  bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

Art. 15

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Art. 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 17

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

Art. 18

Organami Fundacji są:
 1. Zarząd
 2. Kolegium Sponsorów
 3. Komisja Rewizyjna

Art. 19

1. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

2. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu i na jego czele staje jako Prezes Zarządu Michał Lipowski oraz jako Wiceprezes Anna Lipowska

Art. 20

1. Zarząd Fundacji może składać się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.

2. Powołanie do Zarządu następuje na czas nieograniczony.

3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów;

b. w przypadku uprawomocnienia się wyroku za przestępstwa wskazane w ust. 3.

c. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

d. istotnego naruszenia postanowień Statutu;

e. śmierci członka Zarządu;

f. odwołania przez Fundatorów;

Art. 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Główne kompetencje Zarządu to:

a. reprezentuje Fundację na zewnątrz;

b. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;

c. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;

d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

e. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji z uwzględnieniem zapisów art.9 ust.2,

f. zaciąga zobowiązania i zawiera umowy;

g. sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji;

h. sporządza plany pracy i budżetu.

Art. 22

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2. Prezes, Wiceprezes z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy tak zdecydują Fundatorzy w akcie powołania na w/w funkcje, bądź później w innym, osobnym akcie z uwzględnieniem postanowień Art. 9 ust.2  

3. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawach wewnętrznych Fundacji przyjmują zawsze formę uchwał. W sprawach związanych z reprezentacją Fundacji na zewnątrz decyzje

Zarządu przejawiają się w formach prawem przewidzianych, w szczególności w formie oświadczeń członków Zarządu.

4. Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Fundacji, w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń

i przechowywanie oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z nich odpisów.

Art. 23

Oświadczenia woli składane w imieniu Fundacji oraz podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych (majątkowych), umów o pracę oraz innych

oświadczeń wymagane jest współdziałanie  dwóch Członków Zarządu łącznie.

Art. 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie czasowej jego nieobecności funkcję tą sprawuje Wiceprezes, przekazując informację o terminie

telefonicznie, pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Art. 25

1. Kolegium Sponsorów jest organem opiniująco – kontrolnym.
2. Do zakresu działania Kolegium Sponsorów, poza innymi sprawami określonymi
w  niniejszym Statucie, należy:
a. opiniowanie projektów rocznych programów działania i rocznych planów finansowych Fundacji, przedkładanych przez Zarząd przed ich uchwaleniem oraz
zgłaszanie wniosków i propozycji do tych programów i planów,
b. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów statutowych i gospodarki finansowej,
c.  powoływanie Komisji Rewizyjnej.

Art. 26

1. W skład Kolegium Sponsorów wchodzi od trzech do pięciu członków.
2. Członkami Kolegium Sponsorów są osoby powołane za ich zgodą przez Fundatorów. Kadencja Kolegium Sponsorów trwa trzy lata.

3. Członkami pierwszego składu Kolegium Sponsorów, są osoby, które kolejno dokonają pierwszych czterech dotacji, subwencji lub darowizn na rzecz Fundacji i wyrażą stosowną na to zgodę.

4. Członkowie Kolegium Sponsorów wybierają z pośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
5. Mandat członka Kolegium Sponsorów wygasa z upływem kadencji, a także wskutek śmierci osoby fizycznej albo likwidacji lub upadłości osoby prawnej i innej jednostki
organizacyjnej, reprezentowanej w Kolegium oraz wskutek pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub odwołania przez powołującego lub delegującego.

Art. 27

1. Kolegium Sponsorów obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Kolegium Sponsorów odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż  jeden raz w roku.
3. Posiedzenia Kolegium Sponsorów zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy poszczególnych członków Kolegium Sponsorów albo na wniosek  Zarządu.
4. W zakresie swojej właściwości Kolegium Sponsorów podejmuje uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę członków Kolegium Sponsorów uczestniczących w  posiedzeniu

.

Art. 28

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym i nie podlegającym Zarządowi organem kontroli,w tym zwłaszcza kontroli finansowej.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a.  badanie sprawozdań i sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków wyników,
b. sprawowanie bieżącej kontroli finansowej,
c. przedstawianie Zarządowi i Kolegium Sponsorów wyników badań i kontroli wraz z wnioskami.
3. W ramach bieżącej kontroli finansowej członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym czasie przeglądać dokumenty finansowe i księgowe, sprawdzać dyspozycje finansowe i
stan kasy oraz żądać od członków Zarządu informacji i wyjaśnień.

Art. 29

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków powoływanych przez Kolegium Sponsorów na okres kadencji.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:
a. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, którzy kierują pracami Komisji Rewizyjnej i reprezentują ją wobec innych organów Fundacji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów.

Art. 30

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej albo na wniosek Zarządu.
4. W zakresie swojej właściwości Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu.

Rozdział V.

Postanowienia Końcowe

 Art. 31

1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sponsorów, może dokonywać zmian w niniejszym Statucie.
2. Zmiany Statutu nie mogą w istotny sposób naruszać celów Fundacji.

Art. 32

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Art. 33

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku

2.  Zarząd, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sponsorów, może powziąć uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczyć jej likwidatora.
3. Majątek Fundacji pozostały po zaspokojeniu jej zobowiązań przeznacza się na cele zgodne  z celami Fundacji, określone przez Zarząd.

Art. 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa dn. 6 lipca 2012

Fundatorzy: Anna i Michał Lipowscy