Kontakt

Fundacja ANIKAR

wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO WA.XIII NS-REJ.KRS/59094/18/192 pod numerem

 

KRS 0000429324

REGON: 146258745, NIP: 5213635512

Nr rachunku bankowego 22 1240 6410 1111
0010 6072 5911

UWAGA ZMIANA ADRESU REJESTRACYJNEGO!

ul. BRĄZOWNICZA, nr 7, lok. 40, miejsc. WARSZAWA, kod
01-929

Pod adresem rejestracyjnym nie ma biura otwartego dla
interesantów, fundacja działa w miejscu wskazanym przez zleceniodawców. Prosimy
o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Jednostki terenowe:

ANIKAR oddział w Ełku, ul. MICHAŁA KAJKI, nr 1, lok.
2, miejsc. EŁK, kod 19-300

Biuro Fundacji tel 505 977 112, e-mail:
fundacja@anikar.pl

Jednostki wydzielone:

Grupa Poszukiwawczo -Ratownicza ANIKAR
e-mail: gpr@anikar.pl

GPR ANIKAR

Rafał Malec – lokalizacja Warszawa

Michał Lipowski – lokalizacja Ełk

 

Fundacja nie zawiera umów w tym
internetowych które niosą następstwa finansowe jednoosobowo ( w tym umów
cywilno-prawnych oraz umów o pracę ) – zgodnie z KRS:

„OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W IMIENIU
FUNDACJI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
(MAJĄTKOWYCH) UMÓW O PRACĘ O PRACĘ ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE”

Więc wszystkie „umowy” nie są ważne o ile nie zostały
podpisane przez dwóch Członków Zarządu

Do reprezentacji jednoosobowej –
Podpisywanie porozumień, umów między organizacjami lub podmiotami oraz innych
dokumentów nie niosących skutków finansowych i nie będących zobowiązaniami
finansowymi w tym porozumień o wolontariat upoważniony jest jednoosobowo Prezes
Zarządu

Fundacja ANIKAR nie jest Podmiotem
Wykonującym Działalność Leczniczą i nie udziela Świadczeń Zdrowotnych. Grupa
Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR jest jednostką współpracującą z Systemem
Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Województwa Mazowieckiego. Wszelkie
zadania są realizowane jako Wolontariat przez Członków – Wolontariuszy Fundacji
a w przypadkach szczególnych Fundacja ANIKAR podpiera się współpracą z
Podmiotami Leczniczy
mi .