Kontakt

Fundacja ANIKAR

*******   UWAGA ZMIANA ADRESU FUNDACJI *******

wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO WA.XIII NS-REJ.KRS/59094/18/192 pod numerem

KRS 0000429324

 

REGON: 146258745, NIP: 5213635512

Nr rachunku bankowego 22 1240 6410 1111 0010 6072 5911

Od 09 2020 roku adres Fundacji ANIKAR uległ zmianie

Adres 01-437 Warszawa ul. Bolecha 76

Biuro Fundacji tel 505 977 112, e-mail: fundacja@anikar.pl

GPR ANKAR e-mail: gpr@anikar.pl

GPR ANIKAR Mazowsze Paweł Wieczorek – 602 492 648 lokalizacja Warszawa

GPR ANIKAR Mazury Michał Lipowski – 507 702 112 lokalizacja Ełk

Młodzieżowa Drużyna Ratownicza Warszawa e-mail: mdr@anikar.pl

Mariusz Sękowski – lokalizacja Warszawa

Fundacja nie zawiera umów internetowych w oparciu o zamówienia jednoosobowe – zgodnie z KRS: „OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W IMIENIU FUNDACJI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (MAJĄTKOWYCH) UMÓW O PRACĘ O PRACĘ ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE” Więc z załażenia wszystkie tego typu „umowy” nie są ważne.

Fundacja ANIKAR nie jest Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą i nie udziela Świadczeń Zdrowotnych. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR jest jednostką współpracującą z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wszelkie zadania są realizowane jako Wolontariat przez Członków – Wolontariuszy Fundacji a w przypadkach szczególnych Fundacja ANIKAR podpiera się współpracą z Podmiotami Leczniczymi .