Kontakt

Fundacja ANIKAR

*******   UWAGA ZMIANA ADRESU FUNDACJI *******

wpisana do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO WA.XIII NS-REJ.KRS/59094/18/192 pod numerem

KRS 0000429324

 

REGON: 146258745, NIP: 5213635512

Nr rachunku bankowego 22 1240 6410 1111 0010 6072 5911

UWAGA ZMIANA ADRESU REJESTRACYJNEGO!

ul. BRĄZOWNICZA, nr 7, lok. 40, miejsc. WARSZAWA, kod 01-929

Pod adresem rejestracyjnym nie ma biura otwartego dla interesantów, fundacja działa w miejscu wskazanym przez zleceniodawców. Prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Jednostki terenowe:

ANIKAR oddział w Ełku, ul. MICHAŁA KAJKI, nr 1, lok. 2, miejsc. EŁK, kod 19-300

Biuro Fundacji tel 505 977 112, e-mail: fundacja@anikar.pl

Jednostki wydzielone:

Grupa Poszukiwawczo -Ratownicza ANIKAR e-mail: gpr@anikar.pl

GPR ANIKAR

Rafał Malec – lokalizacja Warszawa

Michał Lipowski – lokalizacja Ełk

GPR ANIKAR Telefon ALARMOWY – 24 h – rejestrowany +48226022319

Fundacja nie zawiera umów w tym internetowych które niosą następstwa finansowe jednoosobowo ( w tym umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę ) – zgodnie z KRS:

„OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W IMIENIU FUNDACJI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (MAJĄTKOWYCH) UMÓW O PRACĘ O PRACĘ ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE”

Więc wszystkie „umowy” nie są ważne o ile nie zostały podpisane przez dwóch Członków Zarządu

Do reprezentacji jednoosobowej – Podpisywanie porozumień, umów między organizacjami lub podmiotami oraz innych dokumentów nie niosących skutków finansowych i nie będących zobowiązaniami finansowymi w tym porozumień o wolontariat upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu

Fundacja ANIKAR nie jest Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą i nie udziela Świadczeń Zdrowotnych. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR jest jednostką współpracującą z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Województwa Mazowieckiego. Wszelkie zadania są realizowane jako Wolontariat przez Członków – Wolontariuszy Fundacji a w przypadkach szczególnych Fundacja ANIKAR podpiera się współpracą z Podmiotami Leczniczymi .