Grupa Poszukiwawczo Ratownicza ANIKAR Mazury powstała w połowie roku 2021 jako wydzielona jednostka Fundacji ANIKAR. Celem GPR  Anikar Mazury jest  niesienia pomocy oraz wspierania działań Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Grupa stara się o wpis do rejestru Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – jako  organizacja ratownicza współpracująca z PRM. 

Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego Grupa Poszukiwawczo

Ratownicza ANIKAR Mazury ściśle współpracuje z Komendą Wojewódzką Policji w

Olsztynie na podstawie porozumienia w zakresie poszukiwań osób zaginionych.

Kontakt: gpr@anikar.pl

Numer alarmowy GPR Anikar Mazury:: +48 22 602 23 19 

Kierownictwo GPR Anikar Mazury

Naczelnik – Michał Lipowski

Z-ca Naczelnika -Artur Łabacz

Z-ca Naczelnika –  Aneta Kozikowska

Koordynator Medyczny – lek. Karol Busz