Regulamin Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR Mazury

Załącznik  nr 1  do Uchwały  Nr 1/05/2021

z dnia 25 05 2021 r.

Zarządu Fundacji  ANIKAR

Regulamin

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR Mazury

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.         Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR Mazury – w dalszej części Regulaminu zwaną Grupą jest jednostką powołaną przez Fundację ANIKAR w oparciu o Statut Fundacji ANIKAR i ogólne przepisy prawa, zwłaszcza Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, w szczególności zaś w zakresie zapisów o społecznych jednostkach ratowniczych.

2.         Grupa jest jednostką podległa Zarządowi Fundacji ANIKAR

§ 2.

Celem istnienia Grupy jest realizacja celów Fundacji ANIKAR zawartych w jej Statucie:

„Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rehabilitacji, w tym rehabilitacji naturalnej, aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej.”

poprzez:

1.         Niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

2.         Działalność w zakresie ochrony zdrowia,

3.         Ratownictwo i ochronę ludności,

4.         Ochronę i promocję zdrowia,

§ 3.

1.         Realizując wyznaczone cele Grupa  przyjmuje w swe szeregi członków, którzy pełnią zadania na rzecz Grupy społecznie i nieodpłatnie.

2.         Członkowie grupy dzielą się na:

3.         Kandydatów

4.         Członków rzeczywistych

5.         Członków wspierających

§ 4.

1.         Kandydatem może być osoba pełnoletnia, przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Grupy na wniosek naczelnika Grupy lub jego zastępców.

2.         Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie składając deklarację Kandydat uiszcza jednorazowe wpisowe, którego wysokość ustala Zarząd Fundacji ANIKAR. Uzyskane z tego tytułu środki są przeznaczone na działalność statutową Grupy

3.         Staż kandydacki trwa od 3 do 6 miesięcy.

§ 5.

1.         Członkiem rzeczywistym może być osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie,  po odbyciu stażu kandydackiego.

2.         Podczas stażu kandydackiego kandydat musi zaliczyć program szkoleniowy ustalony przez Zarząd Grupy, w przypadku kandydatów na Ratowników  ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – zwany dalej  KPP.

3.         W przypadkach szczególnych za zgodą Zarządu Grupy  nowo przyjmowany członek może być zwolniony ze stażu kandydackiego.

§ 6.

1.         Przed wstąpieniem w poczet Członków rzeczywistym  Grupy niezbędne jest złożenie deklaracji oraz podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją ANIKAR.

2.         Nowe członkostwo musi być poparte przynajmniej przez jednego aktualnego członka Grupy.

3.         Członkostwo w Grupie nabywa się na Wniosek Naczelnika lub jego zastępców po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Grupy

4.         Posiada stan zdrowia umożliwiający działania ratownicze zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

5.         Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie składający deklarację uiszcza jednorazowe wpisowe, którego wysokość ustala Zarząd Fundacji ANIKAR. W przypadku wpłaty wpisowego podczas stażu kandydackiego opłat ta nie jest pobierana po raz drugi. Uzyskane z tego tytułu środki są przeznaczone na działalność statutową Grupy.

§ 7.

Członek rzeczywisty Grupy ma obowiązek:

1.         Spieszyć z pomocą wszystkim, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowotnego w wyniku nagłego zdarzenia zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy ratowników, nie przekraczać posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

2.         Brać czynny udział w działaniach Grupy, w tym działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, ratowniczych  zlecanych oraz organizowanych samodzielnie przez Grupę.

3.         Brać czynny udział w zabezpieczeniach medycznych i obstawach realizowanych przez Grupę

4.         Dbać o dobre imię Fundacji ANIKAR i Grupy, zwłaszcza przez szacunek do munduru i oznak Grupy oraz przez postawę godną ratownika i członka Grupy.

5.         Przestrzegać zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i Statucie Fundacji ANIKAR.

6.         Zgłębiać wiedzę dotyczącą ratownictwa.

7.         Zdobywać i utrwalać umiejętności służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

8.         Dbać o sprzęt i środki należące do Grupy, a w wypadku poniesienia szkody materialnej przez Grupę z powodu ewidentnej winy jej członka, ma obowiązek naprawienia szkody bądź uregulowania kosztów poniesionych na jej naprawienie.

9.         Brać udział w szkoleniach wyjazdowych i manewrach Grupy oraz Fundacji ANIKAR

10.       Wypełniać sumiennie polecenia osób dowodzących działaniami Grupy.

11.       Opłacać składkę członkowską Grupy – Wysokość składki określa Zarząd Grupy uchwałą, nie częściej niż raz w roku.

Zarząd Grupy może zwolnić z opłacania składek Członka, który w ocenie Zarządu w sposób wybitny i ponad przeciętną realizuje obowiązki wynikłe z przynależności do Grupy.

§8.

Członek rzeczywisty  Grupy ma prawo do:

1.         Posiadać legitymację Grupy;

2.         Nosić odznakę Grupy;

3.         Posługiwać się umundurowaniem  Grupy;

4.         Używać sprzętu, jakim dysponuje Grupa do działań w ramach obowiązków w Grupie;

5.         Korzystać z innych możliwości, jakie daje członkostwo w Grupie.

§ 9.

Kandydat może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu Grupy, jeżeli:

1.         Bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków regulaminowych,

2.         W okresie stażu kandydackiego nie nabył kwalifikacji ratowniczych,

3.         Zalega z opłaceniem składek trzy miesiące,

4.         Zarząd Grupy odmówił kandydatowi nadania członkostwa rzeczywistego.

§ 10

Skreślenie z listy Członków rzeczywistych Grupy  następuje:

1.         Po złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Grupy,

2.         Poprzez wykluczenie z Grupy przez Zarząd Grupy, które następuje:

1.         Za działalność sprzeczną ze Regulaminem Grupy,

2.         Za notoryczne nieusprawiedliwione opuszczanie spotkań i działań Grupy,

3.         Za rażący brak dyscypliny i lekceważenie poleceń przełożonych,

4.         Za brak postępów w zdobywaniu wiedzy.

5.         Działanie na szkodę Grupy lub jej wizerunku.

6.         Brak opłacania składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesiące.

3.         W przypadku rozwiązanie porozumienia o współpracy z Fundacją ANIKAR.

§ 11.

Zmiana statutu Członka rzeczywistego na Członka  wspierającego następuje na podstawie Uchwały Zarządu Grupy w przypadku:

1.         Braku udziału Członka rzeczywistego w działaniach opisanych w § 7. Ust. 2,3 i 9 przez okres co najmniej dwóch miesięcy.

1.         W przypadku zmiany statusu Członka rzeczywistego na wspierającego Naczelnik Grupy jest zobowiązany do wykreślenie z rejestru Wojewody członka, którego status został zmieniony w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

2.         Zmiany statusu Członka rzeczywistego nie stosuje się w stosunku do osoby, która przedstawiła na piśmie Zarządowi Grupy  powód uniemożliwiający realizacji działań opisanych w ust. 1 , a Zarząd Grupy wyraził na to zgodę.

§ 12

1.         Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością i popierająca cele Grupy.

2.         Członków wspierających przyjmuje Zarząd Grupy na wniosek naczelnika Grupy lub jego zastępców.

3.         Członkiem wspierającym staje się Członek rzeczywisty co do którego stosuje się zapisy § 11

§ 13

Członkowie wspierający są obowiązani do:

1.         Przestrzegania Regulaminu Grupy i uchwał władz,

2.         Regularnego opłacania składek,

3.         Aktywnego uczestniczenia i pomocy przy realizacji  statutowych zadań, w miarę swoich możliwości nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.         Uczestnictwa w szkoleniach realizowanych wewnętrznie przez Grupę,

2.         Uczestnictwa w innych akcjach realizowanych przez Grupę nie będących działaniami ratowniczymi,

3.         Uczestnictwa w zebraniach i wyjazdach grupy.

§ 15

Członek wspierający może zostać skreślony z listy członków przez Zarząd Grupy, jeżeli pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłacaniem składek ponad pół roku lub wykazuje brak zainteresowania i nie uczestniczy w działaniach grupy w okresie co najmniej jednego roku.

Rozdział II

Ustrój Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR

§ 16.

1.         Pracami Grupy  Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR kieruje Naczelnik, który stoi na czele Zarząd Grupy – zwany w treści Zarządem Grupy.

2.         W skład Zarządu wchodzą:

3.         Naczelnik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR

4.         Dwóch Zastępców Naczelnika

5.         Sekretarz

6.         Skarbnik

powoływanych i odwoływanych uchwałą Zarządu Fundacji ANIKAR.

•          Naczelnikiem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i przebyty kurs KPP lub posiadająca wykształcenie medyczne.

•          Zastępcą naczelnika może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i przebyty kurs  KPP lub posiadająca wykształcenie medyczne.

•          Sekretarzem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie.

•          Skarbnikiem  Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie.

•          Zarząd  Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR powoływany jest na okres kadencji która trwa 4 lata.

•          Kadencja każdego z członków Zarządu ustaje w przypadku:

•          Końca okresu wskazanego w ust.7

•          W przypadku śmierci

•          W przypadku rezygnacji

•          W drodze odwołania na wniosek Naczelnika Grupy lub pozostałych Członków Zarządu Grupy  w przypadku :

– działania na szkodę Grupy

– działania niezgodnego z Regulaminem Grupy

– działa niezgodnego ze Statutem Fundacji ANIKAR

– utratą zaufania przez Członków Zarządu Grupy

–  brakiem działań wskazanych w § 7

e.  W drodze odwołania przez Zarząd Fundacji ANIKAR w każdym czasie na podstawie Uchwały Zarządu.

f.   Utraty członkowstwa w Grupie lub rozwiązania porozumienia o współpracy z Fundacją ANIKAR

•          Wszelkie decyzje w ramach wewnętrznych Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR podejmuje Zarząd  Grupy, zwyczajną większością głosów.

•          Do obowiązków Zarządu Grupy należy między innymi:

•          Ustalenie  rocznej składki członkowskiej

•          Prowadzenie dokumentacji Grupy

•          Rozpatrywanie wniosków członków i kandydatów

•          Organizacja ćwiczeń i zabezpieczeń

•          Pisanie sprawozdań oraz dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania Grupy

•          Prowadzenie dokumentacji finansowej Grupy

•          Wykluczanie członków grupy

•          Grupę na zewnątrz reprezentuje Naczelnik, lub pod jego nieobecność jego zastępcy.

•          Zarząd Grupy oraz Naczelnika w swych działaniach może wspomagać koordynator medycznym Grupy.

§ 17

Skład osobowy Grupy Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR tworzą:

1.         Kandydaci na Ratowników

2.         Ratownicy

3.         Ratownicy Medyczni , Pielęgniarki, Lekarze

4.         Nawigatorzy i Planiści

5.         Kierowcy i technicy.

6.         Przewodnicy z psami

§ 18

1.         Każdy z ratowników który bierze udział w bezpośrednich działaniach powinien mieć aktualne  zaświadczenie o przebytym KPP.

2.         Ustęp 1   nie dotyczy osób z wykształceniem medycznym jak również kierowców, oraz techników i przewodników psów, nawigatorów, planistów w czasie udziału w akcjach ratowniczych działają w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Rozdział III

Działania edukacyjne, prewencyjne, usługowe i charytatywne

§ 19

Grupa prowadzi działalność edukacyjną na zewnątrz poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, kursów i pokazów. W stosunku do podmiotów użyteczności publicznej oraz działających charytatywnie Grupa może realizować swoje działania nieodpłatnie. W wypadku działalności komercyjnej podmiotu zlecającego, Grupa realizując zadania statutowe, czyni to odpłatnie. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone są w całości na rozwój Grupy i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

§ 20

Grupa prowadzi działalność prewencyjną w postaci organizowania zabezpieczeń medycznych imprez sportowych, kulturalnych, przemarszów, przejazdów i tym podobnych. W wypadku działalności komercyjnej podmiotu zlecającego, Grupa realizując zadania statutowe, czyni to odpłatnie. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone są w całości  na rozwój Grupy i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

§ 21.

Grupa może prowadzić również odpłatne usługi dla ludności, firm ,instytucji oraz dla jednostek ochrony zdrowia w postaci transportu osób leżących oraz innych usług w ramach działalności statutowej odpłatnej. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone są w całości na rozwój Grupy i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

§ 22.

Grupa prowadzi działalność charytatywną, która skierowana jest bezpośrednio do osób potrzebujących. W ramach tej działalności może nieodpłatnie świadczyć usługi. Oprócz tych działań Grupa może prowadzić wszelkiego typu działania mające na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierać podmioty im pomagające. W tym celu Grupa organizuje zbiórki, świadczy pomoc w transporcie i inną.

§ 23

1.         Wszelkie działania prowadzone przez Grupę o charakterze odpłatnym są działaniami mającymi na celu pokrycie wydatków na bieżącą działalność Grupy w tym zakup sprzętu i pokrycie kosztów jego eksploatacji oraz pokrycia całości lub części kosztów szkolenia członków Grupy. Działania opisane w rozdziale III nie mają charakteru działalności gospodarczej i z zebranych środków nie mogą być wypłacane pensje dla członków Grupy.

2.         Dla prawidłowego realizowania zadań wynikających z Regulaminu Grupy dopuszcza się wynajmowanie odpłatne sprzętu i ludzi w przypadku wystąpienia braków w sprzęcie oraz stanie osobowym Grupy.

3.         Grupa nie prowadzi odrębnej od Fundacji ANIKAR dokumentacji finansowej, a wszelkie działania wymagające nakładów finansowych muszą być ustalane każdorazowa z Zarządem Fundacji ANIKAR.

4.         Za prawidłowy obrót dokumentacją i finansami Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Grupy, który ma obowiązek dokonywania miesięcznych sprawozdań z tytułu posiadanych środków i dokumentów.

5.         Dokumenty finansowe – np. Faktury muszą być przekazywane do księgowości Fundacji ANIKAR w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Rozdział IV

Działania ratunkowe

§ 24.

Najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności członków Grupy jest prowadzenie akcji ratunkowych. Udział w akcjach ratunkowych jest obowiązkowy dla wszystkich członków Grupy za wyjątkiem Koordynatora Medycznego oraz osób którym aktualnie sytuacja losowa uniemożliwi dojazd w wyznaczonym czasie.

§25.

Grupa utrzymuje nieustanny stan gotowości do działania na wezwanie służb ratunkowych. Stan gotowości stawiennictwa Grupy na wezwanie PRM  to maksymalnie 30 minut

§26.

Akcje ratownicze i poszukiwawczo-ratownicze prowadzone są:

1.         Z własnej inicjatywy, gdy w obecności zespołów Grupy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby poszkodowanej.

2.         Na zlecenie dyspozytora PRM.

3.         Na zlecenie innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz poszukiwania terenowe na terenie operacyjnym Grupy w szczególności Policji oraz PSP

4.         Podczas zleconych zabezpieczeń medycznych w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami

§ 27.

Dla prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Grupy zostanie określona siatka kontaktów, na którą rozsyłane są powiadomienia z Selektywnego Systemu Powiadamiania GSM i  równocześnie aplikacji internetowej.

§ 28.

Dotarcie na miejsce zdarzenia odbywa się poprzez użycie pojazdów Grupy jak również pojazdami własnymi.

§ 29.

W czasie trwania akcji ratowniczej i poszukiwawczo-ratowniczej wszyscy członkowie Grupy:

1.         Są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

1.         Są zobowiązani do stosowania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą procedur ratunkowych przewidzianych do danego zdarzenia.

2.         Są zobowiązani do dbałości o sprzęt i pojazdy, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

3.         Muszą bezwzględnie zachować dyscyplinę i podległość służbową zarówno wewnątrz zespołów, jak również w stosunku do kierujących akcją z ramienia służb państwowych.

§ 30.

Po powrocie z akcji ratownicy zdają sprzęt i informują dowódców o uwagach dotyczących sprzętu, pojazdów i umundurowania oraz wymieniają z nim uwagi dotyczące samych działań. Dowódcy sekcji  sporządzają bądź uzupełniają dokumentację dotyczącą działań, przekazują swoje uwagi Naczelnikowi.

§ 31.

Obowiązkiem wszystkich ratowników jest natychmiastowe doprowadzenie do stanu gotowości użytego w akcji sprzętu.

§ 32.

1.         Zakończenie działań następuje po przekazaniu informacji i dokumentacji Naczelnikowi, który następnie wydaje polecenie zakończenia działań i rozejścia się.

2.         W przypadku działań z własnej inicjatywy lub podczas zabezpieczeń i innych imprez w której uczestniczą ratownicy Grupy, każdorazowo po zaistnieniu sytuacji, w której niezbędna była interwencja należy sporządzić dokumentację zawierającą podstawowe dane poszkodowanego, opis zdarzenia oraz podjęte działania i przekazać ją w terminie 7 dni Sekretarzowi Grupy

Rozdział V

§ 33

Mundur Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR

1.         Mundur Grupy Ratowniczej tworzy:

2.         Bluza w kolorze czerwono – czarnym

3.         Spodnie w kolorze czarnym

4.         Koszulka czerwona t-shirt bądź polo

5.         Buty ratownicze, bhp w kolorze czarnym

6.         Opcjonalnie czapka ratownicza z daszkiem (lato) lub ocieplana (zima)

7.         Kombinezon w kolorze czerwono -czarnym

8.         Opcjonalnie kamizelka taktyczna w kolorze czerwonym lub czarnym.

§ 34

Na elementach munduru umieszcza się obowiązkowo:

1.         Godło Grupy – na przedniej stronie lub na rękawie bluzy mundurowej, kombinezonu, koszulki oraz kamizelki taktycznej.

2.         Emblemat treści  „Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR Mazury” lub „GPR ANIKAR Mazury”.

3.         Emblemat „Ratownik” , „Ratownik Medyczny”,  „Pielęgniarka”, „Przewodnik Psa”, „Kierowca” „Nawigator” „Planista”– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Dodatkowo :

•          imiennik oraz identyfikator, który umieszcza się w sposób nie przeszkadzający w identyfikacji właściwej funkcji w zespole.

§ 35.

Wszelkie odstępstwa od przyjętych zasad umundurowania muszą uzyskać zgodę Zarządu Grupy.

Rozdział VI

Odznaczenia, nagrody i kary

§ 36

Członkowie Grupy, którzy pełnią swoją służbę z pełnym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz drugiego człowieka cieszą się szacunkiem i uznaniem ze strony Zarządu oraz pozostałych członków Grupy. Znakiem tego szacunku jest udzielanie pochwał i nadawanie odznaczeń i nagród.

§ 37

Osoba, która nie jest członkiem Grupy, a zasłużyła się na jej rzecz poprzez wsparcie organizacyjne, finansowe czy osobowe, może być uhonorowana przyznaniem elementów umundurowania w postaci bluzy mundurowej bądź dyplomem uznania.

§ 38.

Za rażące uchybienia w stosunku do regulaminu, przekroczenie uprawnień i kwalifikacji  członek Grupy podlega karom, które nakłada Naczelnik po rozpatrzeniu przez Zarząd Grupy. Kara wydana przez Naczelnika może przyjąć formę w zależności od oceny wagi uchybienia:

1.         Ustnego upomnienia.

2.         Nagany z wpisaniem do akt.

3.         Zawieszenia na czas określony w prawach członka Grupy.

4.         Nakazania wykonania określonych prac.

5.         Zakazu posługiwania się umundurowaniem i jego elementami.

6.         Skreśleniem z listy członków Grupy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 39.

W sprawach dotyczących podejmowania działań ratowniczych Grupę obowiązują przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wydanych do niej rozporządzeń.

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych tym Regulaminem mają zastosowania zapisy Statutu Fundacji ANIKAR  oraz ogólne przepisy prawa.