Programy FUNDACJI

Fundacja ANIKAR  prowadzi programy mające na celu:

– zmniejszenie ilości osób poszkodowanych i wymagających następnie rehabilitacji  ( w tym programy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

– zwiększenie liczby osób potrafiących pomagać innym w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych .

– programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

 

Wyciąg ze statutu Fundacji ANIKAR

Art. 7

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rehabilitacji, w tym rehabilitacji naturalnej, aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Art. 8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie terapii naturalnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych na terenie całego kraju
b. zakup urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji,
nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich instytucjom, których zadaniem jest
prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i rehabilitacji oraz edukacji w tym zdrowotnej i medycznej – w zakresie celu Fundacji
c. prowadzenie programów rehabilitacyjnych, medycznych i edukacyjnych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami
d. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu oraz rehabilitacji osób, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
e. udostępnianie specjalistycznego transportu w tym transportu medycznego z zespołem medycznym osobom niepełnosprawnym oraz innym osobom poszkodowanym, których przypadki mają charakter szczególny.
g. aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,
h. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych z udziałem ludzi niepełnosprawnych, a zwłaszcza wycieczek i rajdów nizinnych i górskich, spływów kajakowych oraz obozów letnich i zimowych
i. organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych terapii zajęciowej i hipoterapii, wspinaczki skałkowej, zajęć pływackich w tym żeglarstwa i nurkowania oraz fizjoterapii
j. prowadzenie placówek rehabilitacyjnych w systemie ochrony zdrowia,
k. prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie
edukacji medycznej i ratownictwa medycznego,
l. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu
Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i
seminariów w zakresie tego celu,
ł. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
m. upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji w zakresie objętym celem Fundacji,
n. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących
dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji,
o. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli różnych środowisk,
2.Realizując cele określone w ust. 1 Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych oraz wspieranie inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki oraz rozwoju krajoznawstwa i ruchu sportowo-turystycznego.


Facebook Fundacja ANIKAR